A especie humana non aprende


Enumere as semellanzas e diferenzas entre as seguintes imaxes, se as houbese.

Advertisements

Redargución


Observe atentamente o lector (ou lectora) estas dúas fotografías:

This slideshow requires JavaScript.

Nunha delas vemos a unha persoa de sexo femenino cuberta por un velo, asoballada, sen que ela mesma se dea conta, polo machismo dunha sociedade patriarcal, teocrática e conservadora; sería intolerable que estivera así nun centro educativo, e non permitiría que os meus fillos se lle acercasen, pois podería transmitirlle a súa perniciosa ideoloxía fundamentalista. Na outra vemos a unha persoa do sexo femenino cuberta por un velo, mostrando un fraxil e inocente sorriso; é unha persoa coa que non me importaría que se eduacaran os meus fillos, pois con ela aprenderían os valores humanos mais profundos, a tolerancia e o amor.

¿Cál é unha e cál é a outra?

« Older entries